Kitaplarım

Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

 

1.         Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik uygunluk denetimi,

2.         Kayıtların tek düzen hesap planına uygunluğu denetimi,

3.         Belge denetimleri,

4.         Detay mizan denetimleri,

5.         KDV Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,

6.         Muhtasar Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,

7.         Geçici Vergi Beyannamelerinin defter ve kayıtlara uygunluğu,

8.         Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygunluğu ve sonuç hesaplarına yansıtılmasının denetimi,

9.         Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve eklerinin kontrolü,

10.     Mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde düzenmesine yönelik denetimi,

11.     Finansal tabloların oran analizleri,

12.     Muhasebe ve finansman departmanlarının verimliliğinin denetimi,

13.     Vergi Uzlaşmalarına yönelik hizmetler,

14.     Vergi İncelemelerine Danışmanlık,

15.     Şirket devir birleşme ve bölünmeleri.

 

Tasdik işlemleri

 

1.         Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdiki,

2.         Gelir, Kurumlar, KDV ve ÖTV  İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiki,

3.         Gümrük Beyannamesi Tasdiki,

4.         Dernek,Tesis, Vakıf ve benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve hesaplarının tasdik işlemleri,

5.         Diğer tasdik işlemleri.

 

Vergi Yönetimi

 

Vergi yasalarının imkân tanıdığı ve kullanılması halinde vergi yükünü azaltabilen ve şirketin alacağı yatırım kararlarında etkili olacak koşulların, şirket için olabilirliğini araştırmak ve uygulamaya koymak, oluşabilecek vergi risklerini en az düzeye indirmek.

 

Bağımsız Denetim Hizmetleri

 

1.         Finansal tabloların Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygunluğunun denetimi,

2.         Özel Amaçlı Bağımsız Denetim raporları düzenlemek,

3.         Uygunluk Denetim Raporları düzenlemek,

4.         Uluslararası Finansal Raporlama (IFRS)Hizmetleri,

5.         Stok Yönetimi Çalışmaları,

6.         -Özel amaçlı denetim( Due diligence),

7.         -Şirket Değerlemeleri.

 

Hukuk Hizmetleri

 

1.         Vergi yargısı ve davalarına yönelik hizmetler,

2.         Tecil ve taksitlendirme işlemleri,

3.         Şirketlere yönelik hukuki fizibilite,

4.         Şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,

5.         Kredi sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, ve Teminatların kurulması (ipotek, ticari işletme rehni ve diğer rehinler),

6.         -Hisse satış sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri ve ortak girişim, sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi

7.         Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi,

8.         Finansman, birleşme ve devralmalar ve özelleştirmeler ile ilgili hukuki danışmanlık sunulması,

9.         Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık sunulması.

 

Yatırımların Teşviki

 

Yapılacak yatırımlar konusunda arsa ve arazi tahsisi, KDV İstisnası, Kurumlar Vergisi indirimi, Gelir Vergisi stopaj desteği ve SSK prim desteği konularında  verilen her türlü teşviklerden şirketlerin yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak. Özellikle imalatçı şirketlerin ar-ge desteklerinden yararlanması konularında yol göstermek.

 

İhracatın Teşviki

 

1.         Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatı artırmak ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etmek amacıyla tanınan;

2.         Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları,

3.         Pazar araştırması ve pazara giriş desteği,

4.         Yurtdışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi,

5.         Yurtdışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi,

 

SSK Konularında Denetim

 

Şirketlerin her ay denetimlerinin yapılarak ileride doğabilecek mali ve SSK konularında sıkıntıların ilk safhalarında önlenmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacak.

 

Kurumsallaşma çalışmaları

 

1.         Şirketlerin yeniden yapılandırılarak Yönetim Kurulunun ön göreceği hukuki sisteme oturtulması ve Kurumsallaşmaya yönelik olarak

2.         Şirket organizasyonu ve reorganizasyonu,

3.         Bütçe (uzun ve orta vadeli planlama)  uygulamalarına başlanılarak hedef yönetimi,

4.         Ücret politikası,

5.         İnsan Kaynaklarının organize edilmesi çalışmaları,

6.         Muhasebe hesap planları.

 

Finans

 

1.         Finans konularında şirketlerin ilave kazanç sağlayacakları yeni bir yapılanma için görüş oluşturulması.