Kitaplarım

SİRKÜLER-3 ÖZEL OKULLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Sirküler-2015-003                                                                                         11 Kasım 2015


Özel Okulların Vergilendirilmesinde

Dikkat Edilecek Hususlar

 

         Özel Okulların son günlerde dershanelerin kapatılması ile birlikte çok hızlı bir şekilde özel okulların açıldığını ve 2015-2016 yılında da faaliyette geçtiklerini görmekteyiz. Vergi Yasalarımızda Okulların vergilendirilmesinde özellik arz eden durumlar önem arz etmektedir. Ayrıca yasalardan kaynaklanan avantajlarının neler olduğunu ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekmek istiyoruz.

 

  Eğitim Kurumlarının Vergilendirilmesinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında veya 5510 sayılı Kurumlar Vergisi Kapsamında vergilendirilmektedir. Gerçek kişiler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilirken,  Kurumlar ise " Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu kuruluşlarının, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin ve  iş ortaklıkları ise kazançları  üzerinden  kurumlar  vergisi öderler. Özel Okulların Eğitim istisnasından yararlanmalarını sağlamak açışından, olay örneklendirilerek açıklanmıştır.

 

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.

Örnek- Gerçek kişi Bay (A) Şanlıurfa ili merkez ilçede bir okul açmıştır. Okulun işlemlerinin 2014 yılında tamamlamıştır. 01.01.2015 tarihinden itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Bu okul 2014 yılından başlanarak, 2015. 2016. 2017. 2018. 2019  dönemlerine ait kazançları Gelir Vergisinden istisnadır.

Örnek-Gerçek kişi Bay (A) Şanlıurfa ili merkez ilçede bir okul açmıştır. Okulun işlemlerinin 2014 yılında tamamlamıştır. 01.01.2014 tarihinden itibaren eğitim öğretime başlamıştır. Bu okul 2014 yılından başlanarak, 2015. 2016. 2017. 2018. 2019 dönemlerine ait kazançları Gelir Vergisinden istisnadır. Ancak 2016 yılında ise Yalova’da bir okul açılıp eğitim öğretime başlamıştır. Yalova’daki okul ise 2016. 2017. 2018. 2019 ve 2020 yıllarına ait kazançları gelir vergisinden istisnadır. Her okula ilişkin kazançlar ayrıştırılıp istisnadan yararlandırılacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin İstisnanın kapsamı

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan kazanç istisnası;

   625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar ile

   Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara

uygulanacaktır.  İstisna kapsamında yer alan;

Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19. 20 ve 21 inci maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okulları,

İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanunun 22-25 inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları,

Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanunun 26-30 uncu maddelerinde belirtilen ve ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını,

Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını,

Rehabilitasyon Merkezleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurularak faaliyet gösteren ve bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını ifade etmektedir.

İstisna, okulların eğitim-öğretim, merkezlerin ise rehabilitasyon faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına uygulanacaktır. Dolayısıyla, eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir. Yemek ve konaklama hizmetlerinin okul bünyesinde verildiği ve bu hizmetlere ilişkin bedelin okul ücretine dahil olduğu durumlarda, elde edilen kazanç herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın istisna uygulamasına konu olacak olup yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisna uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan, öğrencileri istedikleri derslerde yetiştirmek, bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları (üniversiteye veya liselere hazırlık, bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik ve spor kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar hakkında istisna uygulanmayacaktır.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezi dışındaki sağlık tesislerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara anılan istisnanın uygulanması söz konusu değildir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Eğitim-öğretim kazançlarına ilişkin istisna

İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin faaliyete geçmelerini müteakiben Bakanlığımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. İstisna uygulaması ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle mükelleflere sonuçtan bilgi verilecektir.

 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna

Rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına istisna uygulanabilmesi için bu merkezlerin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere bağlı olması gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu vakıf ve derneklerin senedinde veya tüzüğünde, vakıf veya derneğin amaçları arasında genel insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması ve işletilmesiyle ilgili hükümlerin bulunması gerekmektedir.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden rehabilitasyon merkezi işletmeye başlayacak olanlar, istisnadan yararlanmak için Bakanlığımıza başvuracaklardır. Bakanlığımızca ilgili Bakanlığın görüşü alınarak dernek veya vakfa sonuçtan bilgi verilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisnanın süresi

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan anılan düzenleme 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan, 1.1.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçen okul ve rehabilitasyon merkezlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Kurum açma izin belgesinin daha önceki bir tarihi taşıması, istisna uygulamasının süresini değiştirmez.

Örnek- Yalova ili Esenköy Beldesinde bir özel okul açma izin belgesi 2013 yılında alınmıştır. Ancak Eğitim öğretimine Eylül 2014 tarihinde faaliyete geçmesi halinde, bu okulun işletilmesinden elde edilen kazançlara 2014-2017 vergilendirme dönemlerinde istisna uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna süresi içinde yeni okul veya merkez yapılması

Eğitim öğretim işletmeleri ile rehabilitasyon merkezleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okul ve merkezlere ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Diğer bir ifadeyle, istisna uygulaması okul veya merkez bazında yapılacaktır.

Örnek- Şanlıurfa’da 2013 yılında bir ilköğretim okulunu işletmeye başlayan Kurum AAA LTD.ŞTİ.’nın, 2014 yılında Gaziantep’te bir ilköğretim okulu açması halinde, bu iki okuldan elde edilen kazançlara ilişkin istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. Dolayısıyla, Şanlıurfa’daki okuldan elde ettiği kazanç, 2013 - 2016 yıllarında, Gaziantep’te faaliyete geçen okuldan elde edilen kazanç ise 2014-2017 yıllarında istisnadan yararlanacaktır.

İstisna uygulaması açısından, mükelleflerin kayıtlarını farklı yıllarda faaliyete geçen işletmelerinden elde edilen kazançları ayrı ayrı tespit etmeye imkan verecek şekilde tutmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, 625 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeni bir okul açılışı olarak tanımlanmayan, mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulaması söz konusu olmayacaktır.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisnadan yararlanan işletmenin satılması veya devredilmesi

Eğitim ve öğretim istisnasından yararlanan mükelleflerin bu işletmeleri başka bir kuruma devretmeleri halinde, devralan kurum istisnadan beş hesap dönemi değil, faydalanılmayan dönem kadar yararlanacaktır.

Örnek- Şanlıurfa’da AAA LTD.ŞTİ. 2013 yılı Eylül ayında bir özel bir ilköğretim okulunu işletmeye açmıştır. 2014 yılı Eylül ayında BBB Limited Şirketine devretmiştir. Bu durumda, BBB Limited Şirketince istisnaya ilişkin şartların yerine getirilmesi halinde, bu özel okul işletmesinden 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Devreden kurum ise söz konusu okuldan, devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar için istisnadan yararlanabilecektir.

                                                                                            Hamza KOÇAKOĞLU

                                                                                              Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

 

 

 

 

Mimar Sinan Mah. 116. Sk. Beyoğlu Apt.

Kat:2 No:6 Haliliye/ŞANLIURFA

web:www.hamzakocakoglu.com

e-mail:hamzakocakoglu@gmail.com

Tlf :+09 (414) 316 07 25 Faks:+09 (414)316 80 81

GSM :0 (532) 415 53 12