Kitaplarım

SİRKÜLER 2- BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU

Sirküler-2015-002                                                                                     10 Kasım 2015


 

 

Bağımsız Denetim Şirketinin Kurulması

 

 

            Bağımsız Denetim Kuruluşlarının yetkilendirilmesi konusu, 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte Bağımsız Denetim Kuruluşunun yetkilendirilmesinde bazı hükümlerinin Yönetmelikte yer alan 14. 27. ve 28. maddeler ile geçici maddeler ile Denetçilere Geçiş hükümlerine atıfta bulunarak, düzenlenmiştir. Bu amaçla yasal dayanakları ile Bağımsız Denetim Kuruluşlarının yetkilendirilmesi konusunu ele almaktayız. Yönetmeliğin 13. maddesi aşağıdaki gibidir.

Denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi

MADDE 13 – (1) 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlar saklı kalmak kaydıyla, denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun;

-Sermaye şirketi olması,

- Paylarının veya hisselerinin nama yazılı olması,

- Faaliyet konusunun bağımsız denetime veya bununla birlikte 3568 sayılı Kanun kapsamındaki mesleki alana münhasır olması,

- Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması,

- Esas sözleşmesinin veya şirket sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hususlar içermemesi,

- Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilerine ait olması ve ortaklarının tamamının meslek mensubu olması,

- Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde Bağımsız Denetçi Belgesine sahip olması,

- Denetçilerinin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması,

- 28 inci maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin bulunması,

-Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması,

- Yönetim organı üyelerinin tamamının meslek mensubu olması, yüzde yetmiş beşi geçmemek üzere çoğunluğunun ise kadrosundaki denetçilerden oluşması,

- Denetçilerinin, ortaklarının ve kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, kilit yönetici veya denetçi olmaması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması,

- Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı olarak oluşturmuş olması,

- Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

- Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması,

- Tüzel kişiliğin ve ortaklarının olumsuz bir itibara sahip olmaması ve ortaklarının denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, şarttır.

(2) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlar, birinci fıkrada belirtilen şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Kurum tarafından gerektiğinde yerinde inceleme yapılmak suretiyle, başvuruda bulunan kuruluşlardan gerekli şartları taşıdığına karar verilenler, en geç doksan gün içinde, gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve ilan edilir. Tescil işleminden sonra bu kuruluşlara Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi verilir.

(3) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetim kuruluşlarının devir, bölünme, birleşme, tür değişikliği işlemleri Kurum iznine tabidir.

(4) Kurum; belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim yapacak denetim kuruluşları için ek şartlar belirleyebilir ve bu şartları sağlayan denetim kuruluşlarını listeler halinde ayrıca ilan eder. Bunların dışında, denetimi yapılacak işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenecek işletmeleri denetlemek üzere, şartları Kurum tarafından belirlenen yeni denetim kuruluşu listeleri oluşturulabilir.

(5) Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresi bulunmayan kuruluşlara, üç ay içinde unvan değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi koşuluyla Kurum tarafından faaliyet izni verilebilir. Bu süre içinde unvan değişikliğini gerçekleştirmeyenlerin faaliyet izni iptal edilir.

(6) Denetim kuruluşları, denetim yetkisini nitelikleri 28 inci maddede belirlenmiş olan, kuruluş adına denetim raporu imzalamaya yetkili sorumlu denetçileri eliyle ve bunların sorumluluğunda kullanır. Bu sorumluluk, denetim kuruluşunun ve kilit yöneticilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. " şeklinde yasal olarak belirlenmiştir. Ancak 13. maddede özellik arz eden hususlara baktığımızda, bazı hükümlerinin Yönetmelikte yer alan 14. 27. ve 28. maddeler ile geçici maddeler ile Denetçilere Geçiş hükümlerine atıfta bulunduğundan bu hükümler irdelenecektir.

  Yönetmeliğin 13/f bendinde " Denetçilerinin 14 üncü madde çerçevesinde Bağımsız Denetçi Belgesine sahip olması," şartı aranmaktadır. Yönetmeliğin 14. maddesi ise özetle"

a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,

b) Meslek mensubu olması,

c) Türkiye’de yerleşik olması,

ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,

 

d) 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması,

 

 

e) 16 ncı maddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,

 

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması,

g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması

ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması, şartlarını taşıması gerekir.

(2) Denetçi olmak isteyen meslek mensupları birinci fıkradaki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Başvurular şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla yapılır. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuru sahipleri gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve ilan edilirler. Tescil işleminden sonra bu kişilere Bağımsız Denetçi Belgesi, denetçi kimliği ve denetçi mührü verilir.

(3) Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler için Kurum ilave şartlar belirleyebilir"

 

 

 

 

 

Bu şartlar sonucunda Bağımsız Denetçi belgesini almış olması gerekmetedir. Kamu Gözetim Kurumu tarafından Bağımsız Denetçi ünvanını almış olması gerekmektedir.

 

  Yönetmeliğin 13/h bendinde ise " Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması," şartı aranmaktadır. Yönetmeliğin 27. maddesi ise özetle "

 (1) Mevzuat uyarınca sadece denetim kuruluşları tarafından yapılması gereken denetimler, işin gerektirdiği sayı ve nitelikte denetçiden oluşan denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilir. Denetim ekipleri, denetlenen işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri ile tabi olduğu düzenlemelerin özelliği ve benzeri hususlar dikkate alınarak denetimi Kurum düzenlemelerine uygun bir şekilde gerçekleştirebilecek yetki, bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olan yeterli sayıda denetçiden oluşturulur. Ancak denetim ekipleri üç denetçiden az olamaz. Denetim ekiplerindeki sorumlu denetçi ve belirlenen diğer kademeler için en az birer yedek denetçi belirlenir. Yedek denetçiler yerini aldıklarının sorumluluklarını üstlenebilecek nitelikte olmalıdır. Denetime tabi işletmelerin özellikleri itibarıyla, Kurum tarafından farklı asgari denetçi ve yedek denetçi sayıları belirlenebilir.

(2) Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacaklar için Kurum ilave şartlar belirleyebilir. Denetim ekibindeki tüm denetçiler denetlenen işletmenin özelliğine uygun olarak Kurum tarafından öngörülen ilave şartları taşırlar.

(3) Denetim ekiplerinde; söz konusu denetim için yetkisi bulunmayan denetçiler, denetçi yardımcıları, bilgi sistemleri denetimi de dahil olmak üzere teknik bilgisine başvurulacak uzmanlar ve denetime yardımcı diğer kişiler de denetçi olarak görevlendirilmemek kaydıyla yer alabilir. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankalar ve Kurumca belirlenen diğer işletmelerin denetimlerinde bilgi sistemleri denetimi konusunda Kurumca öngörülen şartları taşıyan yeterli sayıda denetçi ya da uzman bulundurulur. Bu kişiler, denetçilerin sorumluluk, gözetim ve kontrolü altında çalışır, ancak denetimin herhangi bir aşamasında karar verici konumunda bulunamaz. Bu kişiler, asgari denetçi sayısı hesabında dikkate alınmaz ve genel hükümler, bağımsızlık, tarafsızlık ve sır saklama yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla denetimden sorumlu tutulmaz.

(4) Denetim ekipleri, denetimlerini sorumlu denetçinin gözetim ve idaresi altında gerçekleştirir

(5) Denetim kuruluşları tarafından, denetçilere denetçi, kıdemli denetçi ve başdenetçi unvanları verilebilir. Denetçilikte altı yılını doldurmayanlara kıdemli denetçi ve on yılını doldurmayanlara başdenetçi unvanı verilemez."  Buradan da anlaşılacağı üzere Denetim Yapılacak firmalarda denetim ekibi en az üç denetçi olması ve bunlardan bir tanesinin sorumlu denetçi olması ve yedekleri ile birlikte iki adet sorumlu denetçi ve dört denetçinin olması gerekmektedir. Bunlar kurucu ortak olabildikleri gibi ortak olmadan da denetçi olarak istihdam edilmektedir.

 

 

            Bir başka hüküm ise Yönetmeliğin 13/ğ bendinde ise "28 inci maddedeki şartları sağlayan en az iki sorumlu denetçisinin bulunması," şartıdır. Yönetmeliğin 28. maddesi ise aşağıdaki gibidir. Özetle bakacak olursak, Sorumlu denetçi olabilme şartları

 

MADDE 28 – (1) Sorumlu denetçiler, denetim raporunu denetim kuruluşları adına imzalama yetkisini haiz olup, denetim kuruluşunun yönetim organı tarafından, aşağıdaki şartları sağlayan denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle görevlendirilir:

a) KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması.

b) Diğer denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az bir yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi unvanı ile denetimlerde bulunmuş olması.

            Sorumlu Denetçi olmak için yönetmeliğin 28. maddesinde KAYİK'ler için en az iki yıl fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışılmış bir çalışma istenmektedir. Ancak KAYİK'lerin dışındaki denetimler içinde en az bir yıllık fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile çalışılmış olması gerekmektedir. Bu bir zorluk olacağı düşüncesiyle aynı yönetmeliğin Geçici 1. maddesi ile Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri bölümünde 4/ç bendinde " Bu fıkra kapsamına giren meslek mensuplarından15 inci madde ile 31/12/2015 tarihine kadar 28 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen şartlar aranmaz. (Ek cümle:RG-21/10/2014-29152) Bu süre Kurul tarafından toplamda 3 yılı aşmamak kaydıyla uzatılabilir." hükmü ile KAYİK'ler dışındaki denetimlerde görev alacak sorumlu denetçilerde bir yıllık çalışma zorunluluğu 31,12,2015 tarihine kadar başvurulması halinde sorumlu denetçilikle ilgili şartlar aranmayacaktır. Hatta 28 Kasım 2015 tarih ve 29189 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurul kararı ile bu süre 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

                                                                                                        Hamza KOÇAKOĞLU

 

 

                                                                                              Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimar Sinan Mah. 116. Sk. Beyoğlu Apt.

 

 

Kat:2 No:6 Haliliye/ŞANLIURFA

 

 

www.hamzakocakoglu.com - hamzakocakoglu@gmail.com

 

 

Tlf :+09 (414) 316 07 25 Faks:+09 (414)316 80 81

 

 

GSM :0 (532) 415 53 12