Kitaplarım

SİRKÜLER -1 İNDİRİMLİ ORANA TABİ KURUMLAR VERGİSİ

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ-1
Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16.7.1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8.6.1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Bakanlar Kurulu;
a)   İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize sanayi bölgeleri, Gökçeada ve Bozcaada’da yapılan yatırımlara ve Bakanlar Kurulunca belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,
b)   Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,
c)   Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar artırmaya,
ç)   Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya, yetkilidir.
İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanır.
Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.
Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
 Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci fıkranın (c) bendi uyarınca indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.
Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulanacağı Yatırımlar
Karar, il bazında Türkiye'yi 4 bölgeye ayırmıştır. Bu sınıflandırmanın dışında da büyük ölçekli yatırım ayrımı yapmıştır. Belirlenen 4 bölgede ve büyük ölçekli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi desteği mevcuttur.
Bölgeler ve büyük ölçekli yatırımlara aşağıda değinilmiştir.
I . Bölgedeki İller: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara 
II. Bölgedeki İller: Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin
III. Bölgedeki İller: Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis 
IV. Bölgedeki İller: Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt. 
Büyük ölçekli yatırımlar, 50 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlardan Kararın 3 numaralı ekinde yer alan listede belirtilen yatırımları ifade etmektedir. Liste incelendiğinde kimyasal madde, rafine edilmiş petrol ürünleri, motorlu kara taşıtı, lokomotif ve vagon, liman, elektronik sanayi ürünü, tıbbi alet, ilaç, hava ve uzay taşıtları, makine, madencilik vb. üretimine yönelik yatırımlar kapsama alınmıştır.
İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulanacağı Yatırımlar ve En Az Yatırım Tutarı
Büyük ölçekli yatırımlar dışında indirimli kurumlar vergisi desteğinden faydalanacak yatırımlar ve asgari yatırım tutarları Kararın ekinde yer alan 2 no.lu listede bölge ve düzey bazında listelenmiştir.
Normal şartlarda teşvik belgesi alınabilmesi, yatırımın destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I. ve II. bölgelerde 5.000.000 TL, III. ve IV. bölgelerde ise 500.000 TL tutarında olması gerekmektedir. Ancak indirimli kurumlar vergisi desteğinden faydalanmak için Kararın ekinde yer alan listede belirtilen sektör, en az yatırım ve en az kapasite koşularının sağlanması gerekmektedir.

Kurumlar Ve Gelir Vergisine Uygulanacak İndirim Oranları İle Yatırıma Katkı Oranları
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir. Yatırıma katkı tutarı Toplam yatırım Tutarının Katkı Oranı ile çarpımı sonucu bulan tutardır. Bu tutar indirimli kurumlar vergisi olarak Hesaplanacak kurumlar vergisinden düşülecek tutar olmaktadır. 
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

10

25

25

25

II

15

40

30

40

III

20

60

40

60

IV

25

80

45

80

Ancak, teşvik belgesi kapsamında;
31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanılmış olması hâlinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

20

50

30

50

II

30

60

40

60

III

40

80

50

80

IV

60

90

70

90

31.12.2011 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

 

Bölgesel Uygulama

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

I

15

50

25

50

II

25

60

35

60

III

35

80

45

80

IV

55

90

65

90

İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.
İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.
Örnek- 378 AAA LTD.ŞTİ. Firması 2010 yılında Şanlıurfa merkez ilçede bir yatırım yapmıştır. Buna ilişkin Bilgiler aşağıdaki gibidir.
Yatırıma Başlama Tarihi             :07.02.2010
Yatırımın Tamamlanması Tarihi   :21.12.2013
Yatırım Tutarı                             :9.000.000.00 TL.
Yatırımın Cinsi                           :Komple Yeni Yatırım (TRC2) (4.BÖLGE)
Yapılan Harcama Tutarı              :9.000.000.00 TL.
Yatırımın 2010 yılı içinde başlamasından dolayı Yukarıda yer alan tabloya göre Yatırımın Bölgesel yatırım olması sebebiyle
Yatırım Katkı Oranının                       : % 60             
Kurumlar Vergisi İndirim oranı           : % 90 Tespit edilmiştir.
Yatırım Katkı Tutarı                           : 9.000.0000.00 TL  x %60                 = 5.400.000.00 TL. dir.
Firmanın 2014 yılı Karı ise                                   2.250.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi (2.250.000.00 x % 20)                  450.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirim Tutarı (%90)                      405.000.00 TL.
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                        45.000.00 TL.
Hesaplanan Yatırım Katkı Tutarı Devir 01.01.2014 Yılına                      5.400.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirimi 2014 yılı İçin                                                           405.000.00 TL.
Devreden Yatırım Katkı Tutarı 01.01.2014 Yılına                                      4.905.000.00 TL.
Firmanın 2014 yılı Karı ise                                   1.750.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi (1.750.000.00 x % 20)                  350.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirim Tutarı (%90)                      315.000.00 TL.
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                        35.000.00 TL.
Hesaplanan Yatırım Katkı Tutarı Devir 01.01.2014 Yılına                      4.905.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirimi 2014 yılı İçin                                                           315.000.00 TL.
Devreden Yatırım Katkı Tutarı 01.01.2015 Yılına                                       4.590.000.00 TL
Firmanın 2015 yılı Karı ise                                 10.000.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi (10.000.000.00 x % 20)              2.000.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirim Tutarı (%90)                   1.800.000.00 TL.
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                      200.000.00 TL.
Hesaplanan Yatırım Katkı Tutarı Devir 01.01.2015 Yılına                     4.590.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirimi 2015 yılı İçin                                                        1.800.000.00 TL.
Devreden Yatırım Katkı Tutarı 01.01.2016 Yılına                                       2.790.000.00 TL
Firmanın 2016 yılı Karı ise                                 16.000.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi (16.000.000.00 x % 20)              3.200.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirim Tutarı (%90)                   2.790.000.00 TL.
(İndirilebilecek Yatırım Katkı Tutarı 2.790.000.00)
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                      410.000.00 TL.
Hesaplanan Yatırım Katkı Tutarı Devir 01.01.2016 Yılına                      2.790.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirimi 2016 yılı İçin                                                        2.790.000.00 TL.
Devreden Yatırım Katkı Tutarı 01.01.2017 Yılına                                       ---------------- TL.
Yukarıda görüldüğü gibi 2016 yılına ait Kurumlar vergisi indirim tutarı 2.880.000.00 TL. olarak hesaplanmıştır. Ancak 2016 yılına devreden yatırım indirim tutarı 2.790.000.00 TL. olduğu için en fazla 2.790.000.00 TL. alınmaktadır.
Özetle 9.000.000.00 TL. Teşvik belgesi kapsamında 4. bölgede yapılan ve 2010 yılında yatırıma başlayan bir yatırımcı % 60 Katkı oranı ve % 90 indirim Kurumlar Vergisinden yararlandığı takdirde, 5.400.000.00 TL. tutarında bir katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca yatırım sonrasında 27.000.000.00 TL. kar elde edinceye kadar indirim orandan yararlanmıştır.
19 Salı 2013 tarih ve 28328 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüge giren Yatırmlarda Devlet Yardımları hakkındaki karar 2013/3305 sayılı karar ile yayınlanmıştır. Bu karar ile birlikte yeni bir teşvik sistemi meydana gelmiştir. Bu teşvik uyğulaması ile bölgeler için aşağıdaki hüküm doğrultusunda

Bölgeler
MADDE 3 - (1) Bu Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak EK-1’de belirtilen altı bölgeye ayrılmıştır.


EK-1YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

 

 

 

 

 

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (*)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada

 

 

 

Sivas

 

 

(*)

Çanakkale Bozcaada ve Gökçeada hariç)

 

Teşvik sistemi ve destek unsurları
MADDE 4 - (1) Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.
(2) Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 5 inci maddede belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.
a)   Gümrük vergisi muafiyeti. b)   Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası. c)   Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). ç)   Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).
(3) Bölgesel teşvik uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.
a)   Gümrük vergisi muafiyeti. b)   KDV istisnası.c)   Vergi indirimi. ç)   Sigorta primi işveren hissesi desteği. d)   Yatırım yeri tahsisi. e)   Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için). f)    Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). g)   Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
(4) Büyük ölçekli yatırımlar: EK-3’te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konuları aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.
a)   Gümrük vergisi muafiyeti. b)   KDV istisnası. c)   Vergi indirimi. ç)   Sigorta primi işveren hissesi desteği. d)   Yatırım yeri tahsisi. e)   Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).f)    Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
(5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.
a)   Gümrük vergisi muafiyeti, b)   KDV istisnası. c)   Vergi indirimi. ç)   Sigorta primi işveren hissesi desteği.  d)   Yatırım yeri tahsisi. e)   Faiz desteği. f)    KDV iadesi. g)   Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).ğ)   Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.
Konumuz itibarıyla bu istisnalardan indirimli orana tabi kurumlar vergisi kapsamında vergi indiriminden bahsedeceğiz. Diger unsurlar için ilgili yasa incelenerek değerlendirme yapılmaktadır.
Vergi indirimi
MADDE 15- (1) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.


z

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90

(2) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.
(4) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.
(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;
a)   Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini,
b)   Stratejik yatırımlarda; 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini,
geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.
(6) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.
(7) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.
Örnek- 379 AAA LTD.ŞTİ. Firması 2014 yılında Şanlıurfa merkez ilçede bir yatırım yapmıştır. Buna ilişkin Bilgiler aşağıdaki gibidir.
Yatırıma Başlama Tarihi                       :07.01.2014
Yatırımın Tamamlanması Tarihi             :21.12.2014
Yatırım Tutarı                                      :10.000.000.00 TL.
Yatırımın Cinsi                                    :Komple Yeni Yatırım 6.Bölge
Yapılan Harcama Tutarı                       :10.000.000.00 TL.
Yatırımın 2014 yılı içinde başlamasından dolayı Yukarıda yer alan tabloya göre Yatırımın Bölgesel yatırım olması sebebiyle
Yatırım Katkı Oranının                          : % 50
Kurumlar Vergisi İndirim oranı              : % 90 Tespit edilmiştir.
Yatırım Katkı Tutarı                              : 10.000.000.00 TL x %50 = 5.000.000.00 TL.dir.
Firmanın 2015 yılı Karı ise                                             2.250.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi (2.250.000.00 x % 20)                            450.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirim Tutarı (%90)                               405.000.00 TL.
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                                 45.000.00 TL.
Hesaplanan Yatırım Katkı Tutarı Devir 01.01.2014 Yılına                      5.000.000.00 TL.
Kurumlar Vergisi İndirimi 2015 yılı İçin                                                           405.000.00 TL.
Devreden Yatırım Katkı Tutarı 01.01.2016 Yılına                                      4.595.000.00 TL.
Yukarıda görüldüğü gibi 2016 yılına devreden yatırım katkı tutarı 4,595,000,00 TL. olarak devredecektir.
Özetle 10.000.000.00 TL. Teşvik belgesi kapsamında 6. bölgede yapılan ve 2014 yılında yatırıma başlayan bir yatırımcı % 50 Katkı oranı ve %90 indirim Kurumlar Vergisinden yararlandığı takdirde, 5.000.000.00 TL. tutarında bir katkı sağlanmış olacaktır